Apropå en förskola på Böleäng

Nedanstående mejl skickade jag till representanter för Umeå kommun den 29 oktober 2017.

 

••••

 

Från: Lennart <lennart@ordbanken.se>
Ämne: Apropå en förskola på Böleäng
Datum: 29 oktober 2017 13:28:18 CET
Till: Annelie Brömster <annelie.bromster@umea.se>, viktor.lundmark@umea.se
Kopia: hans.lindberg@umea.se, Anders Ågren
<anders.agren@umea.se>, peder.westerberg@umea.se, Mattias Larsson
<mattias.larsson@umea.se>, Veronica Kerr <veronica.kerr@umea.se>,
Margareta Rönngren <margareta.ronngren@umea.se>, mikael.berglund@umea.se,
Ulrika Edman <ulrika.edman@umea.se>Umeå 29 oktober 2017


Till Till Umeå kommun
(via Viktor Lundmark, Annelie Brömster och några utvalda politiker)

Ursäkta att vi hör av oss igen…
Vi är måhända okunniga om ett byggnadsärendes byråkratiska gång,
men vi okunniga har ju också en önskan att bli informerade om och
införstådda i det som rör kommunens byggplaner i vår boendemiljö.

Trots att våra tidigare brev – med ett undantag – inte föranlett
någon reaktion, fullföljer vi med ytterligare frågor i hopp om att bli lite klokare.

OBS! DETTA ÄR INGEN ÖVERKLAGAN.
DETTA ÄR BARA ETT FÖRSÖK ATT HÅLLA OSS SJÄLVA UNDERRÄTTADE.
 
Några boende har överklagat marklovet, 
en överklagan som länsstyrelsen avslagit.
I vår okunnighet om kommunala byggplaner trodde vi att marklov och
byggnadslov hängde ihop som ler och långhalm.
Men så är uppenbarligen inte fallet. Länsstyrelsen påpekar visserligen
att det aktuella området i detaljplanen är avsett för idrottsändamål,
men att det sökta marklovet innebärande ”uppfyllnad, schakt och
trädfällning” inte förändrar användningen av området och därför inte
strider mot detaljplanen. Trots att dessa rader inte är något överklagande,
vill vi tala om för er att det påståendet känns som ett slag i ansiktet
på all den fotbollsverksamhet som under somrarna bedrivs på den yta
som nu tycks vara reserverad för en (1) tillfällig förskola.
Till saken hör att  fotbollsytan har hållits i spelbart skick av
närboende fotbollsföräldrar, som preparerat fotbollsytan med
gräsklippning och flera matjordslass.

Om vi förstått saken rätt handlar marklovet endast om
”uppfyllnad, schakt och trädfällning”? Vad innebär det?
Med lite god vilja ser vi bara ett(1) träd i området!?
Och vad menas med schakt? Hur stort är schaktet?
Det kanske bara är en liten grop? Och när åtgärderna
inom marklovets ram är åtgärdade, förvandlas då gräsytan
till en fotbollsplan igen!? Vi är inte så naiva att vi tror det,
vi tror att ”schakt” innebär att kommunen anser sig ha tillstånd
att gräva allt som krävs för att el, vatten och avlopp och
all annan infrastruktur ska komma den planerade förskolan till del.

Om det är rätt tolkning anser vi – till skillnad från länsstyrelsen och kommunen –
att området som är avsett för idrottsändamål påverkas avsevärt
av en provisorisk förskola. Den föreslagna placeringen av förskolan
omöjliggör ju all fortsatt fotbollsverksamhet på det aktuella fältet!

Nybyggnad av förskola – tillfällig uppställning i 5 år
Ovanstående rubrik är hämtad från information utsänd till
de närmast berörda grannarna – dock inte till alla grannar och inte till
dem som råkade vara på annan ort de aktuella dagarna.
Men nog om det - därom har vi ju skrivit förr.

Informationen från kommunen ger i alla fall de närboende intrycket
av att det rör sig om en (1) tillfällig förskola. Muntliga underhandskontakter
tyder dock på att kommunen redan nu planerar för två lika stora förskolor!?
Är det verkligen på det viset? I så fall känner vi oss förda bakom ljuset,
inbäddade i en kommunalpolitisk dimridå lika tät som dimman
över Röbäcksslätten om höstarna.
Som närboende till den gräsyta som nu tycks vara på väg att försvinna,
vill vi närboende naturligtvis få kännedom om kommunens planer
i hela sin vidd.
Vad spelar det för roll att ha synpunkter på en (1) förskola
om det på sikt handlar om dubbelt så stora behov.
Det kan inte kallas för annat än kommunalt dubbelspel.

Varför inte placera förskolan längs Fruktvägen?
Vi har en känsla av att kommunen har lite för bråttom när kommunen
handlägger det framtida förskolebehovet? Hur ska man annars förklara
att vi närboende fått en ritning över förskolepaviljongen märkt ”Berghemsskolan 3”.
Det får oss att tro att kommunen bygger förskolor som barn bygger med Lego.
En bit som inte passar på ett ställe (Berghem) passar säkert bättre
på ett annat ställe (Böleäng), verkar det som kommunen resonerat!?
Med lite mer eftertänksamhet – och med större omtanke om den tänkta
förskolans närmaste grannar – hade förskoletomten lika gärna kunnat placeras längs Fruktvägen – i stil med den här förenklade kartskissen som syns här: www.andrasidan.ordbanken.se/#post1415 

Sist men inte minst har vi naturligtvis förståelse för att en växande ort
behöver sina förskolor med sina inhägnade kvadratmeter per förskolebarn,
men lite komiskt blir det ändå när en förskola på en öppen lekyta tvingas omgärda
sig med ett staket för att barnen ska kunna leka. Borde inte en förskola
på en öppen lekyta för alla åldrar kunna klara sig med en mindre inhägnad?
Ängen på Böleäng med sina planer, kullar och träd får ju redan nu besök av
barnen på förskolan Fröhuset, utan att det stör barn i andra åldrar
(själva är vi i 70-årsåldern :-))

I vår kommunalbyråkratiska okunnighet kan vi dock tycka att ett staket
längs Degernäsbäcken skulle stärka säkerheten för barn som  är avsevärt yngre än oss.


Lennart och Ulla Forsberg
Krusbärsvägen 20 E (Fröhuset 40)
904 35 UMEÅ

Lennart Forsberg
andrasidan.ordbanken.se