UTSKRIFT FRÅN
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD
den 20 september 1947

Artikeln "En långt framskriden tidning" publicerades
i jubileumsnumret av Västerbottens Folkblad när tidningen
fyllde 30 år. Artikeln ser framåt – den berättar vad som
står att läsa i Västerbottens Folkblad den 20 september 2047.
Om 30 år kan vi bedöma riktigheten i nedanstående avskrift:


EN LÅNGT FRAMSKRIDEN TIDNING

Högst egendomligt. På kaffebrickan låg i morse ett exemplar av Västerbottens Folkblad för den 20 sept. 2047 Vidlyftiga undersökningar varifrån en så långt framskriden tidning kommit lämnar inte något resultat. Den hade tydligen stuckits in i halldörren i vanlig ordning. När man närmare tänker efter, var det inte så underligt. Det är inte första gången Västerbottens Folkblad är före sin tid. Det hände redan 1947, eller hur minnesgoda läsare?

Västerbottens Folkblad av den 20 september 1947 är en högst intressant tidning. Försäkra er om en prenumeration redan nu. Även om tidningens upplaga år 2047 blygsamt räknat uppgår till drygt 50,000 ex. kan det dock finnas anledning att redogöra något för dess innehåll. Det kan givetvis bli fråga om endast korta utdrag, eftersom tidningen är mycket tjock och präktig – 58 sidor, tryckt i en press med en kapacitet av 200,000 ex. i minuten. Det går undan av bara tusan på tvåtusentalet. Läsarna är också trevliga och flitiga medarbetare i sitt liv- och husorgan, t. o. m. ännu livligare än år 1947. Allmänhetens spalt har svällt ut till ett par sidor, trevligt utstyrda med piffiga teckningar. Till skillnad från 1947 är det herrmodet som flitigast diskuteras. Damerna, som övertagit regeringsstyret, vilket det var tal om redan 1947, har nu annat att bestyra.

Män i länet över 30 år med tendens till kalaskula, skall nu enligt Otto Nygrens konfektionsfabrik, vars komplex når fram till trakten av Nydala, underkasta sig besväret att varje dag klä sig i korsett för att få bättre hållning o. eliminera den förargliga kalaskulan. Enligt ett regeringsdekret, undertecknat av hennes excellens Regina Wigforss, behöver kalaskulan tuktas. Hon skriver:
"Varför skall mannen vara så rädd för att taga hittills som speciellt kvinnliga ansedda attribut till hjälp, när det gäller att ansa sitt yttre en smula? Redan 1947 insågo officerarna på K 4 att något borde göras åt de manliga formerna. Detta exempel på framsynthet har vår tids kvinnor funnit vara något att ta fasta på. Vi komma i fortsättningen ej att godkänna karlar med kalaskulor, även benämnda hängmagar. Vi fordra åtstramning i akt och mening att bevara det svenska hemlivets sedan urminnes tider allmänt kända stora anseende. Dessa fordringar komma att upptagas i giftermålsbalken."

Med intresse bläddrar man vidare i tidningen. De personliga nyheterna fyller tre sidor. Nya rubriker är "Skilda" och "Manbyte". Karlslokar bytas lika lätt som nylonstrumpor 1947. Man kan inte underskatta familjesidans betydelse. Här får läsarna även läska sin själ med allehanda insideuppgifter. 1947 hade ett skärt sensationsblad en Gala-Peter i farten varje dag enligt amerikanskt mönster. På 100 år har det tydligen grasserat en skvallerspaltepidemi över hela landet och varje tidning, som är mån om sitt anseende och om sin lösnummerförsäljning, anslår dagligen minst två spalter för att tala om hur Petterssons och Anderssons har det och inte har det.

Feta rubriker avspegla alltjämt de stora händelserna. Det tredje världskriget är snart slut. Atombomben synes bli avgörande till Monacos förmån. Även de små staterna ha tydligen en chans i människojakten. Monaco kom igång en timme tidigare än alla andra och har därigenom fått ett enormt försprång. Även nästa krig väntas bli en tidsfråga.

Umeå har fått ett friluftsbad i Broparken. Invigningsdoppet utfördes av en av den ryske föryngringsprofessorns tacksammaste patienter, Marie-Louise Nilsson, boende på Hagaplan. Den 147-årige drätseldirektören Harald Bengtsson invigningstalade, vilket gav eko från Ystad till Haparanda.

Stadsfiskal Cederholm, som ocksdå kommit en smula till åren, har fattat ett uppseendeväckande beslut. Kungsgatan skall få befaras även av bilister.

Skolstyrelsens mångårige och allmänt uppskattade ordförande har avbrutit sexualundervisningen i skolorna under motivering att eleverna är mer upplysta än lärarna.

Läroverksfrågan löst! skriker en femspaltare. Läroverket bygges tvärs över staden med ena gaveln vid Rådhusets södra sida och den andra vid järnvägsstationen.. Stadsfullmäktige har vidare beslutat igenläggande av berörda gator, Storgatan, Kungsgatan, Nygatan och Norrlandsgatan. Trafikanterna hänvisas till den av hemmansägare Karlssons kreatur mycket prydligt upptrampade kostigen norr om kungliga I 20.

Umeflyget tar dagligen 702 (ungefär) passagerare, omtalar en annan rubrik. Alviksfältet är det tip-toppigaste i världen. Vännäsfältet är något bättre, men avståndet dit är hela 3 mil, vilken sträcka inte tillryggalägges under 7 sek. med nuvarande förbindelser. Denna enorma tidsförlust avskräcker många att utnyttja Vännäsflyget.

Märklig upptäckt. Så lyder en annan lockande rubrik. Enligt underrättelser från Röbäcksslätten har en därstädes plöjande bonde påträffat ett ex. av den på 1900-talet utkommande tidningen Västerbottens-Kuriren. Fyndet har anmälts till landsantikvarien och kommer att överlämnads till länsmuseet.

Det tredje världskriget, som rasat sju dagar och väntas vara klart på den åttonde, har liksom de två föregående världsbränderna satt djupa spå efter sig. "Tillståndet är allvarligt, ja, dåligt i många länder", heter det i ledaren. Kriget har stjälpt många sociala åtgärder. Vad ska göras? Skydda industrin, säger en, avstå starka drycker, säger J. F. Jakobsson, slut er samman och bilda kooperativa föreningar, rekommenderar Valdemar Petersson, övergiv animalisk föda och och kacka luckfritt säger Waerland d. y., odla själv era vegetabilier, uppmanar trädgårdsmästare Pippi Boström, bort med kapitalisterna, utropar ombudsman Karin Nilsson, fram för kvinnlig värnplikt är det sista och ganska uppseendeväckande medlet, som blivit förslaget.

Ny hembiträdeslag är också antagen. Den ska träda i kraft på hösten 1948. Besluten, som fattats under konselj på Gröna Oxen, innebär bl. a. att husmodern äger rätt utbyta det sedan 1947 gängse tilltalet "Hennes nåd" mot "fröken". Hembiträdena må ej längre kalla frun "Gullan" eller herrn "Lilla grisen". Husmodern erhåller två timmars ledigt varje fredag afton efter särskild överenskommelse från fall till fall med hembiträdet.

Mycket mera nog så piggt skulle kunna återges från den starkt utvecklade tidningen. Det bör dock räcka med tillägget att tidningen fortfarande förfogar över sina trogna medarbetare från 1947. Med andra ord: Däri ligger förklaringen till att tidningen gått så oerhört framåt och är så våldsamt pigg. Detta sagt i all blygsamhet. Mera blygsamhet på annan plats. Prenumerera!

    
   
Skoj på hoj